Styrelsen

Styrelsen är Flygsektionens högsta bestämmande organ. Den beslutar om de skeenden som rör sektionens framtid. Styrelsen består utav Ordförande, Vice-Ordförande, Cash, Sekreterare och tre Ledamöter. Dessa blir valda av sektionens medlemmar vid sektionsmöte 3.  Detta är årets styrelsen för 2018:

 

 

ORDFÖRANDE

Leder sektionens löpande verksamhet och tillser att denna bedrivs på ett stadgeenligt och i övrigt tillfredsställande sätt. Ansvarar för att sektionsmötets beslut verkställs samt har det övergripande ansvaret för sektionens verksamhet och sammanställer dess verksamhetsberättelse. Ordförande representerar också sektionen i ordföranderådet på kåren.

Erik Molitor
ordf@t.kth.se

 

VICE ORDFÖRANDE

Vice ordförande assisterar ordförande med ledningen av styrelsen och agerar ordförande när denne inte kan närvara. Utöver detta leder vice ordförande även ledningsgruppen och sammankallar till ledningsgruppens möten.

Stine Elisabeth Olsson
vice@t.kth.se

 

 

 

CASH

Skall ansvara för att sektionens finanser går ihop. Kassören tecknar tillsammans med ansvarig person (närsådan finnes), var för sig, samtliga övriga konton som finns inom sektionens verksamhetssfär och inte tecknas av en sektionsfunktion (klubbmästare).

Gustav Ogesten

cash@t.kth.se

 

 

SEKRETERARE

För protokoll vid sektions- och styrelsemöten samt tillser att kallelser till möten sätts upp på ett stadgeenligt sätt. Sekreteraren skall också handha och uppdatera Kjölswynsregistret.

Gabriel Kronberg
sekr@t.kth.se

 

 

LEDAMOT

Ledamöterna är Styrelsen behjälplig och jobbar utvecklande för sektionen, främst enligt Verksamhetsplanen. De utvidgar Styrelsens syn på sektionen i diskussioner.

Adam Sandström, Alexander Stevens, Johanna Norén.
ledamot@t.kth.se